ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาที่ระบบประเมินออนไลน์ของคณะ  http://202.44.40.61/eservice/index.php

Powered By http://tuts4you.de/

กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software Engineering Research Group

กระบวนการในการสร้างซอฟต์แวร์ การดูแลการผลิตการเก็บความต้องการ การตั้งเป้าหมายของระบบ การออกแบบ กระบวนการพัฒนา การตรวจสอบ การประเมินผล การติดตามโครงการ การประเมินต้นทุน การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการคิดราคาซอฟต์แวร์เป็นต้น

กลุ่มงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence Research Group

ปัญญาประดิษฐ์ เป็นการพัฒนาและเรียนรู้เพื่อให้สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ได้ และทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดขึ้นด้วยความรู้ที่มนุษย์ป้อนเข้าไป การแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ เช่น Expert System, Knowledge Based System

  กลุ่มงานวิจัยเว็บและระบบสารสนเทศ

 กลุ่มงานวิจัยเว็บและระบบสารสนเทศ

งานวิจัยเว็บ ระบบสารสนเทศ เว็บชิงความหมาย และออนโทโลยี

กลุ่มงานวิจัยเครือข่าย
และความปลอดภัย
 

 Network and Security Research Grou

การออกแบบเครือข่าย การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายไร้สาย Ad Hoc Network การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล