หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (MSE)

Feb
22

หลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มีการเปิดสอนในประเทศไทย ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งที่มีการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามบัณฑิตที่จบการศึกษาไปและมีอาชีพ
เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อาจมีความต้องการในการเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในเชิงลึก
และครอบคลุมทุกกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้กระบวนการในการผลิต
ซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน ดังนั้นหลักสูตรที่นำเสนอจึงส่งเสริมการพัฒนาความรู้

Posted By adminyck read more

ประชาสัมพันธ์

Dec
08

นักศึกษาที่ต้องการแบบฟอร์มต่างๆ สามารถค้นหาเอกสารได้ในเมนู
ดาวน์โหลด คำร้องเอกสารป.โท ป.เอกดูได้ในเว็บบัณฑิตวิทยาัลยล่าสุดที่สุด
http://www.grad.kmutnb.ac.th/home.php

Posted By gridaphat read more

ประวัติ/ความเป็นมา

May
24
img: 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2536 โดยแยกออกมาจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเดิมคือภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในปีพุทธศักราช 2530 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์เป็นรุ่นแรก

ในปีพุทธศักราช 2536 เมื่อบุคลากรในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มากขึ้น จึงได้แยกออกมาจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก่อตั้งเป็นภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
รับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มาบริหารจัดการ และได้เปิดรับ
นักศึกษาในหลักสูตรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

 1. ปีพุทธศักราช 2537 เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
  คอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) และหยุดรับนักศึกษาในปีพุทธศักราช 2553
 2. ปีพุทธศักราช 2545 เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
  คอมพิวเตอร์
 3. ปีพุทธศักราช 2554 เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
  คอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน ภาควิชามีการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

และในปีการศึกษา 2559 ในภาคการศึกษาที่ 2 จะมีหลักสูตรเพิ่ม 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาควิชาบริการการเรียนการสอนโดยส่งเสริม และฝึกฝนให้นักศึกษา
มีความรู้และความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน สนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งในและ
นอกประเทศ

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to cs.kmutnb.ac.th RSS

CIS-Department of Computer and Information Science

Teaching and Learning
Student Activity