รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (14th Thailand Olympiad in Informatics (14th TOI))

สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/o5MfDiJxYkDFuvmB2 ด่วนนะครับ

สิ้นสุดวันที่ 31 มค. 2561

ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการแบบฟอร์มต่างๆ สามารถค้นหาเอกสารได้ในเมนู
ดาวน์โหลด คำร้องเอกสาร ป.โท ป.เอกดูได้ในเว็บบัณฑิตวิทยาลัยล่าสุดที่สุด
http://www.grad.kmutnb.ac.th/pages/page65.html

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (MSE)

ประวัติ/ความเป็นมา

img: 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2536 โดยแยกออกมาจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเดิมคือภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในปีพุทธศักราช 2530 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์เป็นรุ่นแรก

ในปีพุทธศักราช 2536 เมื่อบุคลากรในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มากขึ้น จึงได้แยกออกมาจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก่อตั้งเป็นภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
รับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มาบริหารจัดการ และได้เปิดรับ
นักศึกษาในหลักสูตรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

 1. ปีพุทธศักราช 2537 เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
  คอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) และหยุดรับนักศึกษาในปีพุทธศักราช 2553
 2. ปีพุทธศักราช 2545 เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
  คอมพิวเตอร์
 3. ปีพุทธศักราช 2554 เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
  คอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน ภาควิชามีการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

และในปีการศึกษา 2559 ในภาคการศึกษาที่ 2 จะมีหลักสูตรเพิ่ม 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาควิชาบริการการเรียนการสอนโดยส่งเสริม และฝึกฝนให้นักศึกษา
มีความรู้และความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน สนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งในและ
นอกประเทศ

Pages