ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการ

Jul
12

เนื่องจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสาขาวิชาที่สามารถประยุกต์หลักการ ความรู้ และเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการวิจัยของสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในหลาย ๆ ด้าน
ประกอบทั้งภาควิชาฯมีโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัย ในปีงบประมาณ 2560
ภาควิชาฯจึงใคร่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผลงานบางส่วนในเว็บไซต์ที่เป็นผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีการประยุกต์การวิจัยกับสาขาวิชาอื่นๆ

Posted By admin read more

ประวัติ/ความเป็นมา

May
24
img: 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2536 โดยแยกออกมาจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเดิมคือภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในปีพุทธศักราช 2530 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์เป็นรุ่นแรก

ในปีพุทธศักราช 2536 เมื่อบุคลากรในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มากขึ้น จึงได้แยกออกมาจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก่อตั้งเป็นภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
รับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มาบริหารจัดการ และได้เปิดรับ
นักศึกษาในหลักสูตรดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

 1. ปีพุทธศักราช 2537 เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
  คอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) และหยุดรับนักศึกษาในปีพุทธศักราช 2553
 2. ปีพุทธศักราช 2545 เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
  คอมพิวเตอร์
 3. ปีพุทธศักราช 2554 เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
  คอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน ภาควิชามีการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

และในปีการศึกษา 2559 ในภาคการศึกษาที่ 2 จะมีหลักสูตรเพิ่ม 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาควิชาบริการการเรียนการสอนโดยส่งเสริม และฝึกฝนให้นักศึกษา
มีความรู้และความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน สนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งในและ
นอกประเทศ

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to cs.kmutnb.ac.th RSS

CIS-Department of Computer and Information Science

Teaching and Learning
Student Activity