สายวิชาการ

ภาพ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง Profile
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร MSE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์

ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ S-MCS

อาจารย์ ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือพล พิพานเมฆาภรณ์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

อาจารย์ ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ/ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการโครงการพิเศษสองภาษา CSB

อาจารย์ เอิญ สุริยะฉาย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร CS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายสารสนเทศและวิจัย

อาจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร CS

Pages