สายวิชาการ

ภาพ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง Profile
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร MSE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ลิ้้มธรรมาภรณ์

ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ S-MCS
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร MCS, DCS

อาจารย์ ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร MCS

อาจารย์ ดร.ลือพล พิพานเมฆาภรณ์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร MSE

อาจารย์ ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ/ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์

ผู้อำนวยการโครงการพิเศษสองภาษา CSB

อาจารย์ เอิญ สุริยะฉาย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร CS
รองผู้อำนวยการโครงการพิเศษสองภาษา CSB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล

รองผู้อำนวยการโครงการพิเศษ S-MCS
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร DCS

อาจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร CS

Pages