ฝ่ายบริหาร

ภาพ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง Profile
ผศ. ดร.อัครา ประโยชน์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ผู้อำนวยการโครงการพิเศษสองภาษา CSB

ผศ. ดร.ลือพล พิพานเมฆาภรณ์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

อาจารย์ ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,สหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ/ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ยนต์ชนก เขาแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายสารสนเทศ

อาจารย์ เอิญ สุริยะฉาย

รองผู้อำนวยการโครงการพิเศษสองภาษา CSB