ฝ่ายบริหาร

ภาพ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ผู้อำนวยการโครงการพิเศษสองภาษา CSB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือพล พิพานเมฆาภรณ์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

อาจารย์ ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายบริการวิชาการ,สหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

อาจารย์ ยนต์ชนก เขาแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายสารสนเทศและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธุ์

รองผู้อำนวยการโครงการพิเศษสองภาษา CSB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์

ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ S-MCS