สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา(Co-operative Education)

เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Work-based learning)
โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา และได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
ซึ่งกำหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่สามารถทำสำเร็จได้ ภายใน 4 เดือน โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะจัดหาพี่เลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ทำหน้าที่กำกับและดูแล การทำงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ที่เป็นความต้องการขององค์ผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี จึงมีการขยาย และนำสหกิจศึกษาไปใช้อย่างแพร่หลายปัจจุบันสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันของตลาดแรงงานค่อนข้างสูง ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้องการ มีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ทักษะที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้มีในตัวบัณฑิตได้แก่

  • ความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ
  • ความรู้ความสามารถในการรับรู้
  • การตัดสินใจและแก้ปัญหา
  • มนุษย์สัมพันธ์
  • ความคิดริเริ่ม
  • ระเบียบวินัย
  • ศีลธรรม จริยธรรม
  • การสื่อสาร
  • การนำเสนอและการเป็นผู้นำ

เป็นต้น ทักษะเหล่านี้จะเรียนรู้และพัฒนาได้เมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การเรียนการสอนเฉพาะแต่ในห้องเรียนหรือในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ นักศึกษาจำเป็นต้องมีทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านพัฒนาตนเองถือเป็น ความจำเป็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาในฐานะผู้ผลิต องค์กรผู้ใช้บัณฑิตในฐานะผู้ใช้ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะผู้สนับสนุนด้านนโยบายและทรัพยากร ต้องร่วมมือกันเพื่อเร่งสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถของกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของภาคองค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยเร็ว