กลุ่มงานวิจัย

Software Engineering and Knowledge

กระบวนการในการสร้างซอฟต์แวร์ การดูแลการผลิตการเก็บความต้องการ การตั้งเป้าหมายของระบบ การออกแบบ กระบวนการพัฒนา การตรวจสอบ การประเมินผล การติดตามโครงการ การประเมินต้นทุน การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการคิดราคาซอฟต์แวร์เป็นต้น

Artificial Intelligence and Soft Computing

ปัญญาประดิษฐ์ เป็นการพัฒนาและเรียนรู้เพื่อให้สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ได้ และทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดขึ้นด้วยความรู้ที่มนุษย์ป้อนเข้าไป การแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ เช่น Knowledge Based System, Bio-informatics, การออกแบบเกม เกมเพื่อการศึกษา การประมวลผลภาพ

Semantics and Digital Computing

งานวิจัยเว็บ ระบบสารสนเทศ เว็บเชิงความหมาย และออนโทโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ เว็บเซอร์วิส
Information system, semantic web, ontology, geographic information system, web services, semantic interpretation

Contact point: Assoc.Prof.Dr. Gridaphat Sriharee [gridaphat dot s at sci dot kmutnb dot ac dot th]

Projects: Semantics and Digital Computing

Networks and Security

การออกแบบเครือข่าย การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายไร้สาย Ad Hoc Network การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
Microcontroller, Software engineering และ Embedded system

Projects: Networks and Security