ขอให้นศ.ที่ไปฝึกงานในปีการศึกษา 2558 กรอกข้อมูลประเมินผลหน่วยงาน

ขอให้นศ.ที่ไปฝึกงานในปีการศึกษา 2558 กรอกข้อมูลประเมินผลหน่วยงานที่ไปฝึกงาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการหา
สถานที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษารุ่นถัดไป

post_by: 
admin
img_bach: