อลิษา หุ่นไทย (เหมี่ยว)

staffimg: 
responsibility: 
สนับสนุนวิชาการ
workingexp: 

- ดูแลนักศึกษา ให้บริการทุนการศึกษา
- รับผิดชอบการเงิน การเบิกค่าสอน ค่าตอบแทน