การอบรมก่อนไปฝึกงานปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่จะไปฝึกงาน จะต้องเข้ารับการอบรมก่อนไปฝึกงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 ห้องเรียนใหม่ ข้างห้องแล็ปบัณฑิตศึกษา ชั้น 6

post_by: 
admin
img_bach: