หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (MSE)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (MSE) หลักสูตรใหม่ คาดว่าจะเปิด 2/2559

หลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มีการเปิดสอนในประเทศไทย ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งที่มีการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามบัณฑิตที่จบการศึกษาไปและมีอาชีพ
เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อาจมีความต้องการในการเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในเชิงลึก
และครอบคลุมทุกกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้กระบวนการในการผลิต
ซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน ดังนั้นหลักสูตรที่นำเสนอจึงส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่บุคลากรที่ประกอบอาชีพในด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งเป็นการส่งเสริมให้สามารถเป็น
ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ในอนาคต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://msekmutnb.wordpress.com
https://www.facebook.com/msekmutnb/