หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สำหรับนักศึกษารหัส 54 - 58

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษารหัส 59 ขึ้นไป

ระดับปริญญาตรี
- โครงการปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- โครงการพิเศษ (สองภาษา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Science Program in Computer Science)
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 (Cs))
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) / Bachelor of Science (Computer Science)
ปรัชญา ผลิตบัณฑิตดด้านคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู์ ความสามารถในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งมีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3) เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัย
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพัฒนาซอฟต์แวร์
2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
3) ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล
4) ผู้บริหารระบบเครือข่าย
5) นักทดสอบซอฟต์แวร์
6) นักวิจัย/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7) ประกอบอาชีพอิสระ

การรับสมัคร
1) ระบบแอดมิชชัน เปิดรับนักศึกษา 100 คน คือ ห้องปกติ 40 คน และห้องสบทบพิเศษ 60 คน
2) รับสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัย เปิดรับนักศึกษา 100 คน คือ ห้องปกติ 40 คน และห้องสบทบพิเศษ (รอบที่สอง) 60 คน
3) ระบบโควตา ผ่านทางมหาวิทยาลัย
3.1) โควตาเรียนดี
3.2) โควตากีฬา
3.3) โควตาโอลิมปิกวิชาการ
3.4) ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)
3.5) โควตาศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

ใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นแบบสองภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยการสอนภาษาอังกฤษจะเน้นหนักที่รายวิชาของกลุ่มวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยสัดส่วนของการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรรวมแล้วไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ (ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต)

การรับสมัคร
1) ระบบแอดมิชชัน เปิดรับนักศึกษา 40 คน
2) GAT/PAT รับตรง เปิดรับประมาณ 20 คน