หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS)

ระดับปริญญาโท
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Master of Science Program in Computer Science)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) /Master of Science (Computer Science)
ปรัชญา ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถโดยใช้ปรัชญาศาสตร์และจิตศาสตร์ เพื่อทําให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหาในการทํางาน รวมถึงสามารถผลิตงานวิจัยพื้นฐาน หรือผลงานวิจัยเชิงการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ที่เทียบเคียงระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ พัฒนาคิดค้น และวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของภาครัฐ และภาคเอกชนในปัจจุบันใหมีคุณภาพในระดับสากล
2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่งานวิจยที่ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ อาทิด้านระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟตแวร์ การสื่อสารข้อมูล และการประยกตุ์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
การรับสมัครตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย

ภาพประกอบ: