หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Doctor of Philosophy Program in Computer Science)
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554 (D-CS))
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) / Doctor of Philosophy (Computer Science)
ปรัชญา ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นให้มีความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2) ด้านการสร้างองค์ความรู่ใหม่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3) ด้านการนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) ด้านการทําวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญ และมีการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

การรับสมัครตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย (ทั้งนี้ผู้สมัครควรส่ง Proposal ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณาก่อน)