ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

   ตั้งอยู่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
   ปัจจุบันภาควิชามีการเรียนการสอนใน 4 หลักสูตร สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน สนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

CIS ข่าวเด่น

หลักสูตรแนะนำของเรา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เปิดหลักสูตรทั้งหมด 4 หลักสูตรดังต่อไปนี้

Free Bootstrap Template by uicookies.com
มี.ค., 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ปริญญาตรี)

Bachelor of Science Program in Computer Science

รายละเอียด

Free Bootstrap Template by uicookies.com
มี.ค., 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท)

Master of Science Program in Computer Science

รายละเอียด

Free Bootstrap Template by uicookies.com
มี.ค., 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ปริญญาโท)

Master of Science Program in Software Engineering

รายละเอียด

Free Bootstrap Template by uicookies.com
มี.ค., 2564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ปริญญาเอก)

Doctor of Philosophy Program in Computer Science

รายละเอียด